ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้ออีกครั้งก่อนกดปุ่ม [ยอมรับ] หากท่านยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่ม [ยอมรับ] แล้วถือว่าท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วและยอมรับเงื่อนไขดังนี้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้า และคืน Token ทุกกรณี
  ยกเว้น กรณีสินค้าเกิดความชำรุดเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ตามนโยบายของทางบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการการแพทย์ทางไกลโรงพยาบาลพานาซี (Panaceemed)

คำเตือน  การให้บริการนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการที่มีอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บรุนแรงเฉียบพลัน ภาวะเจ็บป่วยที่มีอาการสาหัส หรืออยู่ในอาการที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน หากมีอาการดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด  โดยเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินหรือโทร 1669 

Panaceemed เป็นบริการการแพทย์ทางไกลที่ให้บริการโดยโรงพยาบาลพานาซี เพื่อช่วยอำนวยสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ กรณีที่ไม่สามารถมารับการรักษาได้โดยตรงที่โรงพยาบาล แต่ก็มีข้อจำกัด โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับบริการโดยละเอียด การเข้าใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 1. บริการ
  1.1 บริการ Panaceemed ให้บริการผ่านเว็บไซต์ WWW.PANACEEMED.COM ซึ่งเป็นแฟลตฟอร์มออนไลน์ที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้

  บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับโรคหรือภาวการณ์เจ็บป่วยต่างๆที่สามารถให้บริการรักษาสุขภาพในระดับต้น หรือให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้นโดยผู้ให้บริบาล ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงพยาบาลพานาซีให้เป็นผู้บริบาลโดยการแพทย์ทางไกล ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการให้บริการ ด้วยการสื่อสารทางไกลทางข้อความเสียงด้วยการโทรศัพท์ สื่อสารทางไกลด้วยข้อความผ่านทางแอบพลิเคชันที่โรงพยาบาลกำหนด ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านทางแพลตฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด  แพทย์ที่ให้บริการการแพทย์ทางไกลจะทำการตรวจวินิจฉัยจากข้อมูลที่ได้จากท่านและสั่งการรักษาโดยให้คำแนะนำหรือสั่งยาตามความเหมาะสม มีบริการให้คำแนะนำจากเภสัชกรและบริการจัดส่งยาตามคำสั่งของแพทย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ กระบวนการทั้งหมดจะเสมือนการที่ท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพานาซีมากที่สุดตามบริบทที่สามารถกระทำได้ ณ ขณะนั้น การพิจารณาให้ใบรับรองแพทย์ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์ กรุณาเข้ารับการตรวจรักษาโดยตรงที่โรงพยาบาลพานาซี
 1. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
  2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายใต้กฎหมายไทย จึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยตนเอง ใน
  2.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านจะต้องอยู่ด้วยในขณะที่รับบริการ และบิดามารดาหรือผู้ปกครองนั้นจะต้องยอมรับและให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนรับบริการ
  2.3
  กรณีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลและผู้พิทักษ์ตามลำดับ
 1. การให้ข้อมูลเพื่อใช้บริการ

  3.1 ท่านจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่โรงพยาบาลพานาซี อาทิ ชื่อ เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ และ/หรือ ข้อมูลสุขภาพ เพื่อระบุตัวตน และใช้สำหรับการจัดทำเวชระเบียนหรือแฟ้มประวัติสุขภาพของท่าน
  3.2 ท่านยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลในการติดต่อ และข้อมูลสุขภาพ ที่ท่านแจ้งให้แก่โรงพยาบาลพานาซีนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ล่าสุด และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 2. การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการใช้บริการ

  เพื่อให้การใช้บริการนี้มีความเป็นส่วนตัว และเหมาะสมต่อการใช้บริการของท่าน ขอแนะนำให้ท่านจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ณ สถานที่ท่านใช้บริการให้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  4.1 สถานที่ระหว่างที่ท่านใช้บริการจะต้องเป็นสถานที่ส่วนตัวและปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน
  4.2 สถานที่จะต้องไม่ใช่สถานที่อับสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และมีแสงสว่างที่เพียงพอ
  4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารให้มีสภาพใช้การได้ดีหรือพร้อมใช้ ตามช่องทางการสื่อสาร
 1. การใช้บริการ
  5.1
  เมื่อเริ่มใช้บริการการแพทย์ทางไกล เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาลจะตรวจสอบชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุตัวท่าน ซึ่งรวมถึงการแสดงพยานหลักฐานต่างๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของท่าน นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่อาจซักถามข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประวัติการรักษา หรือประวัติการแพ้ยา  การใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลง (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงของท่านได้
  5.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะประเมินอาการความเจ็บป่วย หรืออาการหรือสิ่งบ่งชี้ของโรคในเบื้องต้น ว่าเหมาะสมหรือปลอดภัยที่จะเข้ารับบริการนี้หรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่ของเราประเมินว่าอาการของท่านไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับบริการนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งและแนะนำท่านสำหรับการดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมกับอาการของท่านก่อนสิ้นสุดการใช้บริการผ่านบริการการแพทย์ทางไกล
  5.3 ท่านรับทราบว่า คุณภาพของการให้บริการนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านแจ้งหรือส่งให้ในระหว่างรับบริการ แพทย์ผู้ให้บริการรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายจะใช้ความสามารถอย่างดีที่สุด จากข้อมูลที่ได้รับ ประวัติการรักษา และอาการที่ท่านเป็นอยู่ เพื่อดำเนินการทางการแพทย์และสั่งยาที่เหมาะสมกับอาการของท่าน
  5.4 ในการใช้บริการนี้
     5.4.1 ท่านจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
     5.4.2 ท่านจะต้องเข้าใช้บริการเพื่อปรึกษาหรือสอบถามอาการเจ็บป่วยของท่านเอง ท่านจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้บริการของผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม ท่านจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือกระทำอื่นใดให้เกิดความเข้าใจผิดว่าท่านเป็นบุคคลอื่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใด
     5.4.3 ท่านสามารถสอบถามเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่มีอยู่ตามลักษณะของการใช้บริการนี้ และท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับบริการดังกล่าวก็ได้
  5.5 กรณีที่มีการใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกับการให้บริการนี้ โรงพยาบาลพานาซี จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับยา เป็นต้น
 1. เงื่อนไขสำหรับบริการจัดส่งยา
  6.1
  เราจะให้บริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน ตามเวลาและวันที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะรับยาในวันและเวลาดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในการจัดส่งยาแต่ละครั้งนั้น ท่านจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนด
  6.2 เมื่อท่านได้รับยาแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบว่าฉลากยานั้นถูกต้องตรงกับยาที่แพทย์สั่งหรือไม่
  6.3 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุบนฉลากยา ถ้าท่านมีอาการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานหรือใช้ยา หรือมีคำถามเกี่ยวกับยาที่ได้รับ โปรดติดต่อเราโดยทันที เมื่อแพทย์ยืนยันอาการแพ้ยาของท่าน เราจะเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้ท่านหลังจากที่ท่านจัดส่งยากลับมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
  6.4 ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องของยาที่จัดส่งให้ท่าน เว้นแต่ ท่านแจ้งเราทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องดังกล่าว และจัดส่งยาที่ได้รับให้อยู่ในลักษณะเดียวกับที่ท่านได้รับ พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการเปิด หรือใช้งาน ภายในวันถัดจากวันที่ท่านได้รับยา ในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะดำเนินการแก้ไขโดยจัดส่งยาที่ไม่มีความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องให้แก่ท่านใหม่โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หรือคืนค่ายา
  6.5 ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน หรือบุคคลอื่น สำหรับความล่าช้าในการจัดส่งยา ในกรณีที่ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากท่าน หรือท่านไม่มารับยา หรือบุคคล ณ ที่อยู่อาศัยของท่านปฏิเสธการรับยา หรือการที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยของท่านไม่ถูกต้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นความผิดของท่าน หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงพยาบาล
 1. ค่าใช้จ่ายและวิธีการชำระ
  7.1
  ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการและอัตราที่โรงพยาบาลกำหนดและแสดงไว้ในเว็บไซต์ หลังจากสิ้นสุดการที่ใช้บริการผ่าน Panaceemed ซึ่งต้องชำระผ่านการโอนเงินในช่องทางที่ท่านสะดวกไปที่บัญชีปลายทางที่โรงพยาบาลพานาซีกำหนด
  7.2 ท่านรับทราบและตกลงว่า เราจะไม่คืนเงินค่าบริการโทรเวชรวมถึงค่าบริการจัดส่งยา ณ ที่อยู่อาศัยของท่าน และค่าบริการ ในทุกกรณี เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 6.4
  7.3 แผนความคุ้มครองประกันสุขภาพของท่านอาจจะครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ก็ได้ ดังนั้น โปรดติดต่อสอบถามตัวแทนหรือบริษัทประกันของท่านก่อนใช้บริการ
  7.4 ถ้าสัญญาณระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ขาดการเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการ และเราไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อให้บริการต่อได้ภายใน 24 ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าบริการจากท่านถึงแม้ว่าจะไม่ครบช่วงเวลาการให้บริการก็ตาม
 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  8.1
  ก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนี้ ท่านต้องทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการการแพทย์ทางไกลโรงพยาบาลพานาซี
  8.2 ท่านยอมรับว่าอาจมีการบันทึกข้อมูลบันทึกระหว่างการใช้บริการการแพทย์ทางไกล เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเราและใช้เป็นประวัติทางการแพทย์ในครั้งถัดไป การบันทึกดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสและเก็บไว้เป็นความลับตามวิธีการที่โรงพยาบาลพานาซีกำหนดเพื่อเก็บรักษาข้อมูลความลับ
 1. การปฏิเสธความรับผิด
  9.1 ทางโรงพยาบาลพานาซีไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่า บริการนี้หรือการเชื่อมต่อทางภาพ เสียง หรือข้อมูลที่ให้คำปรึกษานั้นเหมาะสมต่อวิธีการในการให้คำปรึกษาต่ออาการเจ็บป่วยของท่าน หรือตรงกับความต้องการเฉพาะเจาะจงของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เว็บไซต์หรือแอบพลิเคชัน เพื่อใช้บริการนี้สำหรับความเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่อาการเล็กน้อยหรือจำเป็นต้องพบแพทย์ในลักษณะทางกายภาพ เพื่อตรวจสอบร่างกาย หรือวินิจฉัย หรือได้รับการรักษา หรืออาการอื่นใดที่ต้องได้รับการตรวจสอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจวิเคราะห์ หรือการฉายภาพ
  9.2 ท่านรับทราบและตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเราและแพทย์ที่ให้บริการ ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่ตามลักษณะของการใช้บริการนี้ (Inherent Risk) หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยคาดเห็นได้จากการให้บริการโทรเวช หรือให้คำแนะนำและการสั่งยาผ่านทางเว็บไซต์ บริการอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้
     9.2.1  ข้อมูลที่ถูกส่งโดยท่านหรือทางโรงพยาบาลพานาซี อาจจะไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง (เช่น รูปภาพไม่ชัดเจน แสงหรือเสียงที่ไม่ชัดเจน สีของภาพไม่ชัดเจน) ที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำหรือลงความเห็นต่ออาการของท่าน เหมือนเช่นการพบแพทย์แบบตัวต่อตัว
     9.2.2  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินอาการของท่านเอง และการรายงานอาการ รวมถึงอุณหภูมิในร่างกายของท่าน ความดันเลือด น้ำหนัก ซึ่งอาจมีผลต่อความถูกต้องในการประเมินและให้คำปรึกษา
     9.2.3  การขาดข้อมูลสุขภาพของท่าน ซึ่งอาจส่งผลต่อการต่อต้านยาที่สั่ง อาการแพ้ยา หรือเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
     9.2.4  การให้คำปรึกษาและคำแนะนำอาจให้ผลคลาดเคลื่อนได้ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้
     9.2.5  ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปัญหาการส่งข้อมูล หรือความล้มเหลวในการส่งข้อมูล อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการบริการ
     9.2.6 การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยทั้งหมด
 1. การยกเลิกบริการ
  10.1 ท่านตกลงว่า โรงพยาบาลพานาซีมีสิทธิ์ที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ การใช้งานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้แก่ท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และอธิบายเหตุผลใด ๆ ภายหลังการยกเลิกการให้บริการแล้ว เราไม่มีหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องให้บริการนี้แก่ท่านต่อไป
  10.2 ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลพานาซีสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาไว้ทุกข้อมูลการสื่อสาร และไฟล์ใดๆ ที่ท่านอัพโหลดมายังทางเว็บไซต์ของเราหรือส่งให้เรา ตามนโยบายการรักษาข้อมูลภายในของเรา และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. การชดใช้ค่าเสียหาย
  ท่านตกลงว่าจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาลพานาซี ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และคู่สัญญาทางธุรกิจ จากการกล่าวอ้าง เรียกร้อง การกระทำ กระบวนการทางกฎหมาย ความรับผิด บทลงโทษ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) อันเนื่องจากการที่ท่านละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของท่าน หรือจากการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเหตุอื่นใด
 1. เหตุสุดวิสัย
  โรงพยาบาลพานาซีหรือท่านจะไม่ต้องรับผิดในการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (นอกจากหน้าที่ในการชำระเงิน) ถ้าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย (ซึ่งนิยามไว้ด้านล่าง) และในทันทีเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง ฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อทันทีคำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมตามสมควร ของฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ฝ่ายนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันหรือดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงการใดๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินอุตสาหกรรมต่อได้ หรือข้อพิพาทแรงงาน เหตุการณ์ไม่สงบ สงคราม หรือภัยคุกคามจากสงคราม หรือการก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ การเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมหรือสาธารณูปโภคล้มเหลว พลังงานขาดแคลน ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
 1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ผู้ให้บริการอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในเวลาใดๆก็ได้ เพื่อทำให้การให้บริการที่ชัดเจน หรือเพื่อให้ตรงกับขั้นตอนการให้บริการใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น เมื่อเรามีบริการเพิ่มเติมหรือมีคุณสมบัติใหม่) โดยจะแจ้งให้ท่านทราบที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ได้มีการแสดงในสื่อประชาสัมพันธ์ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นการลบล้างข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมด การที่ท่านเข้าใช้งานภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
หน้าแรก
บัญชีของฉัน
สินค้า
0
ตะกร้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก